Օգտագործմանհամաձայնագիր

1. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Մուտքգործելովկամօգտվելովմերծառայություններից («MARKOO.am»), դուքհամաձայնումեքտվյալօգտագործմանպայմաններիհետ: Մենքիրավունքենքվերապահումցանկացածպահիփոփոխելայսպայմաններնուպայմանները: Եթե համաձայնչեքայսՕգտագործմանպայմաններին, ապապետք է անհապաղդադարեցնեքայս հարթակումառաջարկվողծառայություններիօգտագործումը: Հարթակիշարունակականօգտագործումընշանակում է՝այսՊայմաններիընդունում, որոնքկարողենժամանակառժամանակփոփոխվել:

2. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՕգտագործմանսույնՊայմաններում և դրույթներումմեծատառովտերմիններըունենհետևյալիմաստները, բացառությամբայնդեպքերի, երբհամատեքստնայլբան է պահանջում.

 • «Հաշիվ» նշանակում է Հաշիվ, որըստեղծվել է օգտատիրոջկամ Markoo.am- ի կողմիցորպեսգրանցմանմաս:
 • «Բիզնես ընկեր» -ը վերաբերում է ցանկացածկազմակերպության, որիփորձըկարող է ամրագրվելհարթակիմիջոցով:
 • «Ինֆլուենսերը» -ը վերաբերում է սոցիալականցանցերիհաշիվունեցողցանկացածանձի, ով ունի մեծ թվով հետևորդներ:
 • «Գաղտնիությանքաղաքականություն» նշանակում է գաղտնիությանքաղաքականություն, որըսահմանված է սույնoգտագործմանպայմանների և դրույթների 14 -րդկետում:
 • «Ամրագրել» նշանակում է ամրագրելմեր բիզնես ընկերոջ առաջարկը՝ հետևելով օգտագործմանպայմաններին։
 • «Գրանցվել» նշանակում է հաշիվ ստեղծել կայքում, իսկ «Գրանցվել» ՝ նման Հաշիվ ստեղծելու գործողություն:
 • «Փորձ» նշանակում է Բիզնես ընկերոջ կողմից մատուցվող ծառայությունները, առանց սահմանափակման, ցանկացած և բոլոր ծառայությունները, ինչպես նկարագրված են փորձի մանրամասների մեջ` փորձի ստեղծման ընթացքում կիրառելի են:
 • «Ծառայություններ» նշանակում է Markoo.am- ի կողմից կայքի միջոցով օգտվողներին մատուցվող բոլոր ծառայությունները՝ հյուրասիրությունները, նվերները, հրավերները և այլն, իսկ «մատուցել» նշանակում է դրանցից որևէ մեկի կիրառումը։
 • «Օգտատերեր» նշանակում է կայքից օգտվողներ, ներառյալ Դուք, իսկ «օգտվող» նշանակում է նրանցից որևէ մեկը:

MARKOO.AM www.Markoo.am կայք

3. ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՀԱՐՑԵՐ ԿԱՅՔԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • 3.1 Պայմանների և դրույթների կիրառելիություն. ցանկացած ծառայության օգտագործումը և ամրագրումների կատարումը ենթակա են սույն Օգտագործման Պայմաններին և դրույթներին:
 • 3.2 Գտնվելու վայրը. Կայքը, ծառայությունները և ցանկացած ամրագրում նախատեսված են բացառապես այն օգտատերերի համար, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են: Մենք չենք պնդում, որ մեր մատուցած ծառայությունները (կամ որևէ ապրանք կամ ծառայություն) հասանելի չեն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս օգտագործելու համար: Չնայած վերը նշվածին, եթե մուտք եք գործում կայք, օգտվում եք ծառայություններից կամ որևէ ամրագրում եք կատարում Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող վայրերից, դա անում եք ձեր նախաձեռնությամբ և պատասխանատվություն կրում հետևանքների և կիրառելի բոլոր օրենքների համար:
 • 3.7 Նյութի օգտագործման լիցենզիա. ցանկացած տեքստ կամ պատկեր (ներառյալ լուսանկարներ) («Նյութ») կայքի միջոցով ներկայացնելով ՝ դուք ներկայացնում եք, որ հանդիսանում եք տվյալ նյութի սեփականատերը կամ նյութի սեփականատիրոջից ունեք համապատասխան թույլտվություն ՝ օգտագործելու, վերարտադրելու և տարածելու այն: Սրանով դուք մեզ տալիս եք համաշխարհային, առանց հոնորարի, ոչ բացառիկ լիցենզիա ՝ Նյութը օգտագործելու համար ՝ ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն գովազդելու համար:
 • 3.8 Ձեր էջը պետք է լինի հանրային: Ձեր էջը պետք է մնա հանրային, որպեսզի Markoo.am- ը գործի և աշխատի այս օգտագործման պայմանների համաձայն:
 • 3.9 Օգտատերը երաշխավորում է, որ նա 16 տարեկանից բարձր է:

4. Ամրագրումներ

 • 4.1 Գրանցման անհրաժեշտություն. Դուք պետք է գրանցվեք ՝ ձեր ինստագրամյան էջի միջոցով կայքից ամրագրում կատարելու համար:
 • 4.2 Բացել ձեր էջը. Դուք պետք է բոլորի համար հասանելի դարձնեք ձեր էջը, որպեսզի կարողանաք ընդունել ամրագրում: Ձեր էջը հանրային դարձնելու քայլերն ու ընթացակարգերը պարտադիր են`ամրագրում կատարելու համար:
 • 4.3 Առաջարկի ամրագում. որպեսզի ինֆլուենսերըներկա լինի առաջարկին, նա պետք է ․
 • 4.3.1 Ինֆլուենսերը պետք է ընդունի, որ սա անվճար առաջարկ չէ, և որ նա կկատարի այն, ինչ պահանջվում է Բիզնես ընկերոջ կողմից։
 • 4.3.2 Ինֆլուենսերը պետք է տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները և/կամ պահանջները, որոնք նշված են Բիզնես ընկերոջ կողմից՝ ծառայության դիմաց:
 • 4.3.3 Ինֆլուենսերը պետք է համապատասխանի Բիզնես ընկերոջ բոլոր պահանջներին և տրամադրի ճիշտբովանդակություն և տեղեկատվություն։
 • 4.4 Սույն Պայմանների և դրույթների կիրառում. ցանկացած ամրագրում կատարելով ՝ դուք ընդունում եք, որ ամրագրումը ենթակա է օգտագործման այս Պայմաններին և դրույթներին:
 • 4.5 Ամրագրում. Սույն Օգտագործման պայմաններին և դրույթներին չհամապատասխանող ամրագրման ցանկացած փորձ կարող է մերժվել կամ անվավեր ճանաչվել մեր կամ համապատասխան Բիզնես ընկերոջ հայեցողությամբ:
 • 4.8 Markoo.am Պատասխանատու չէ. կասկածից խուսափելու համար Markoo.am- ը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կողմից կրած կորուստների կամ վնասների համար, որոնք եղել են առաջարկն ընդունելու և մասնակցելու ընթացքում կամ համապատասխան Բիզնես ընկերոջ կողմից որևէ ամրագրում կամ առաջարկ չկատարելուց կամ մեր կողմից ձեզ համապատասխան մատչելի առաջարկի ձախողումը `4.2 -րդ կետի համաձայն նման առաջարկների անհասանելիության պատճառով:
 • 4.9 Կորած/գողացված իրեր. Ոչ մենք, ոչ որևէ առևտրական պատասխանատվություն չենք կրելու կորած կամ գողացված ունեցվածքի համար պատասխանատվություն, երբ այցելում եք ամրագրված առաջարկին:

5. ՔՈ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈԹՅՈՆՆԵՐԸ

 • 5.1 Բիզնես ընկերոջ պայմանները. Դուք համաձայն եք (և պետք է) պահպանեք համապատասխան Վաճառողի պայմաններն ու դրույթները, որոնց վերաբերում է Ձեր ամրագրումը, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել:
 • 5.2 Ճշգրիտ տեղեկություններ. Դուք երաշխավորում եք, որ գրանցման վերաբերյալ տրամադրված և ձեր էջում պարունակվող բոլոր տեղեկությունները ճշմարիտ են, ամբողջական և ճշգրիտ, և որ դուք անմիջապես մեզ կտեղեկացնեք նման տեղեկատվության ցանկացած փոփոխության մասին `թարմացնելով ձեր էջի տվյալները:
 • 5.3 Բովանդակությունը Markoo.am հարթակում. Ձեր պարտականությունն է ապահովել, որ կայքի միջոցով ձեր կողմից տեղադրված որևէ Բովանդակություն կամ տեղեկատվություն չխախտի Օգտագործման պայմանները:
 • 5.4 Ծառայությունների օգտագործման հետ կապված արգելքներ. Առանց սահմանափակման, դուք պարտավորվում եք չօգտագործել կամ թույլ չտալ որևէ մեկին օգտագործել Ծառայությունները կամ կայքը ՝
 • 5.4.1 ուղարկել կամ ստանալ ցանկացած նյութ, որը նպատակահարմար կամ ճաշակով չէ
 • 5.4.2 ուղարկելկամստանալորևէանձիսպառնալիք, խիստվիրավորական, ,անպարկեշտկամսպառնալիցբնույթիորևէանձիհայհոյողկամզրպարտողցանկացածնյութ ՝ դատարանինկատմամբարհամարհանքիկամվստահությանխախտման, հեղինակայինիրավունքի, անձիիրավունքների, հրապարակայնությանկամգաղտնիությունկամերրորդկողմիորևէայլիրավունք.
 • 5.4.3 ուղարկելկամստանալցանկացածնյութ, որիհամարդուքչեքստացելբոլորանհրաժեշտլիցենզիաները և (կամ) հաստատումները (մեզանիցկամերրորդանձանցից). կամորըխրախուսում է վարքագիծը, որըկհամարվիքրեականհանցագործություն, կհանգեցնիքաղաքացիականպատասխանատվությանկամայլկերպկհակասիաշխարհիցանկացածերկրիորևէերրորդկողմիիրավունքինկամկխախտիիրավունքները.
 • 5.4.4 ուղարկելկամստանալտեխնիկապեսվնասակարցանկացածնյութ (ներառյալհամակարգչայինվիրուսներ)
 • 5.4.5 առաջացնել անհանգստություն, անհարմարություն կամ անհարկի անհանգստություն.
 • 5.4.6 հեռահաղորդակցության համակարգի միջոցով փոխանցվող ցանկացած հաղորդակցության որսալ կամ փորձել գաղտնալսել.
 • 5.4.7 այլ նպատակով, քան մենք դրանք նախագծել ենք կամ նախատեսել ենք դրանք օգտագործել.
 • 5.4.8 ցանկացած խարդախության նպատակով.
 • 5.4.9, բացի համացանցում ընդունված գործելակերպին և ցանկացած սոց․ցանցերի գործելակերպին համապատասխան.
 • 5.4.10 որևէ եղանակով, որը հաշվարկված է ատելություն սերմանելու որևէ էթնիկ, կրոնական կամ որևէ այլ փոքրամասնության նկատմամբ կամ այլ կերպ հաշվարկված է բացասաբար ազդելու որևէ անհատի, խմբի կամ անձի վրա. կամ
 • 5.4.11 այնպես, որ կատարվի որևէ գործողություն, որը կարող է կամ անում է անհիմն կամ անհամաչափ մեծ բեռ մեր ենթակառուցվածքների վրա:
 • 5.5 ծառայությունների օգտագործման հետ կապված արգելքներ. Առանց սահմանափակման, դուք պարտավորվում եք որևէ մեկին թույլ չտալ կամ թույլ տալ.
 • 5.5.1 վերավաճառել ցանկացած ապրանք կամ փորձ;
 • 5.5.2 տրամադրել կեղծ տվյալներ, ներառյալ կեղծ անուններ, հասցեներ և կոնտակտային տվյալներ և խաբեությամբ օգտագործել վարկային/դեբետային քարտերի համարները.
 • 5.5.3 փորձել շրջանցել մեր անվտանգությունը կամ ցանցը, ներառյալ ՝ ձեզ համար չնախատեսված տվյալներին մուտք գործելը, մուտք գործել սերվեր կամ հաշիվ, որի մուտքն ուղղակիորեն լիազորված չեք, կամ ուսումնասիրել այլ ցանցերի անվտանգությունը (օրինակ ՝ նավահանգստի սկանավորում);
 • 5.5.4 իրականացնել ցանցի մոնիտորինգի ցանկացած ձև, որն ընդհատելու է ձեզ համար չնախատեսված տվյալները.
 • 5.5.5 խարդախ փոխազդեցությունների կամ գործարքների մեջ մտնել մեր կամ Բիզնես ընկերոջ հետ (ներառյալ `երրորդ կողմի անունից փոխազդելը կամ գործարքները, երբ դուք իրավունք չունեք կապելու այդ երրորդ կողմին կամ ձևանում եք որպես երրորդ կողմ);
 • 5.5.6 տվյալներ հանել կամ կոտրել կայքը,
 • 5.5.7 օգտագործել Ծառայությունները `խախտելով սույն Օգտագործման պայմաններն ու պայմանները.
 • 5.5.8 զբաղվել որևէ անօրինական գործունեությամբ ՝ կապված կայքի կամ ծառայությունների օգտագործման հետ.
 • 5.5.9 ներգրավվել ցանկացած վարքագծի մեջ, որը, մեր կարծիքով, սահմանափակում կամ արգելում է որևէ այլ հաճախորդի ՝ հարթակից կամ ծառայություններից պատշաճ կերպով օգտվել կամ օգտվել:
 • 5.6 Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր վերցրած առաջարկին գովազդի վերաբերյալ, նույնիսկ եթե դուք չեք չեք մասնակցում տվյալ ծառայությանը, հյուրասիրությանը, միջոցառմանը և այլն:
 • 5.7 Դուք պարտավոր եք կատարել պահանջները կամ պատասխանատվություն կրել ծառայության մանրածախ արժեքի համար, ինչպես նաև այդ առաքումների հետ կապված ծախսի:

6. ԾԱՌԱՅՈԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ:

 • 6.1 Մենք ողջամիտ ջանքեր կգործադրենք ուղղելու ցանկացած սխալ կամ բացթողում հնարավորինս շուտ դրանց մասին տեղեկացվելուց հետո: Այնուամենայնիվ, մենք չենք երաշխավորում, որ Ծառայությունները կամ կայքը զերծ կլինեն թերություններից, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ նման սխալների կամ բացթողումների համար: Error կամ նման սխալի, բացթողման դեպքում դուք պետք է դրա մասին հաղորդեք ՝ կապվելով մեզ հետ +374-41-167050 հեռախոսահամարով կամ INFO@MARKOO.AM էլ․ հասցեով։
 • 6.2 Մենք չենք երաշխավորում, որ ծառայություններից օգտվելն անխափան կլինի և չենք երաշխավորում, որ ծառայությունների կամ կայքի միջոցով փոխանցվող որևէ տեղեկատվություն (կամ հաղորդագրություն) կփոխանցվի ճշգրիտ, հուսալի, ժամանակին կամ ընդհանրապես: Չնայած այն բանին, որ մենք կփորձենք թույլ տալ անխափան մուտք դեպի մատուցվողծառայություններ և կայք, ծառայությունների հասանելիությունը կարող է ցանկացած ժամանակ կասեցվել, սահմանափակվել կամ դադարեցվել:
 • 6.3 Մենք ոչ մի երաշխիք չենք տալիս, որ ծառայությունները և կայքը զերծ են վիրուսներից կամ որևէ այլ բանից, որը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ ցանկացած տեխնոլոգիայի վրա:
 • 6.4 Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոխելու, փոփոխելու, փոխարինելու, կասեցնելու կամ հեռացնելու հարթակում ցանկացած տեղեկություն կամ ծառայություն: Ձեր մուտքը դեպի վեբ կայք և/կամ ծառայություններ կարող է նաև երբեմն սահմանափակվել ՝ թույլ տալով վերանորոգումներ, սպասարկում կամ նոր հարմարանքների կամ ծառայությունների ներդրում: Մենք կփորձենք վերականգնել նման հասանելիությունը հնարավորինս արագ, որքան հնարավոր է ողջամիտ ժամկետներում: Կասկածից խուսափելու համար մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի կայքից հանել ցանկացած տեղեկատվություն կամ ծառայություններ:
 • 6.5 Մենք իրավունք ենք վերապահում արգելափակել մուտքը և/կամ խմբագրել կամ հեռացնել ցանկացած նյութ, որը մեր ողջամիտ կարծիքով կարող է առաջացնել սույն Օգտագործման պայմանների խախտում:

7. Կասեցում եւ դադարեցում

 • 7.1 Եթե դուք օգտագործում եք (կամ ձեզանից բացի որևէ մեկը, ձեր թույլտվությամբ) կայքը, ցանկացած ծառայություն, որը հակասում է այս Օգտագործման պայմաններին և դրույթներին, մենք կարող ենք կասեցնել Ձեր կողմից ծառայությունների օգտագործումը:
 • 7.2 Եթե մենք կասեցնում ենք ծառայությունները, մենք կարող ենք հրաժարվել ծառայությունները ձեր օգտագործման համար վերականգնելուց, քանի դեռ ձեզանից չենք ստացել երաշխիք, որը մենք ընդունելի ենք համարում, որ այս Օգտագործման պայմանների դրույթների հետագա խախտումներ չեն լինի:
 • 7.3 Markoo.am- ը լիովին համագործակցելու է իրավապահ մարմինների կամ դատարանի որոշման հետ, որը խնդրում կամ ուղղորդում է Markoo.am- ին `բացահայտելու ինքնությունը կամ գտնելու որևէ մեկին, ով խախտում է այս Օգտագործման պայմաններն ու դրույթները:
 • 7.4 Առանց սույն 8-րդ կետի որևէ այլ բանի սահմանափակման, մենք իրավունք կունենանք անմիջապես կամ ցանկացած պահի (ամբողջությամբ կամ մասամբ) `ա) կասեցնել ծառայությունների և (կամ) վեբ կայքի հաշիվը. բ) դադարեցնել ծառայություններից օգտվելը. և/կամ (գ) կասեցնել ծառայությունների օգտագործումը այն անձանց համար, որոնք, մեր կարծիքով, կապված են ձեզ հետ (որևէ ձևով), եթե ՝
 • 7.4.1 Դուք թույլ եք տալիս խախտել սույն Օգտագործման պայմաններն ու դրույթները.
 • 7.4.2մենք ողջամիտ հիմքերով կասկածում ենք, որ դուք ունեք, կարող եք կամ կկատարեք այս Օգտագործման պայմանների և դրույթների խախտում, կամ
 • 7.4.3, մենք ողջամիտ հիմքերով կասկածում ենք, որ դուք կարող եք կատարել կամ կատարել եք որևէ խարդախություն մեր կամ որևէ անձի նկատմամբ:
 • 7.4.4. մեր հայեցողությամբ, եթե կարծում ենք, որ ներգրավվածության ցածր տոկոսադրույք ունեք:
 • 7.5 Սույն 8 -րդ կետով նախատեսված մեր իրավունքները չեն վնասի որևէ այլ իրավունք կամ միջոց, որը կարող ենք ունենալ ցանկացած խախտման կամ ցանկացած դադարեցումից առաջ գոյացած որևէ իրավունքների, պարտականությունների կամ պարտավորությունների առնչությամբ:
 • 7.6 Հաշվի կասեցման դեպքում Markoo.am- ը, իր հայեցողությամբ, կչեղարկի ցանկացած և (կամ) բոլոր առաջիկա ամրագրումները, որոնց համար հաստատվել եք: Ոչ մի միջոց կամ փոխհատուցում փոխարենը չի լինի:

8. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌԵԼԸ

 • 8.1 Կայքը, Ծառայությունները, Կայքի մասին տեղեկատվությունը և դրա հետ կապված բոլոր հարմարությունների օգտագործումը տրամադրվում են «այնպես, ինչպես առկա է» սկզբունքով ՝ առանց որևէ երաշխիքի ՝ հստակ կամ ենթադրյալ:
 • 8.2 Կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, մենք հրաժարվում ենք կայքին և դրա բովանդակությանը վերաբերող բոլոր ներկայացուցչություններից և երաշխիքներից, ներառյալ ՝ վեբ կայքի ցանկացած անճշտության կամ բացթողման, առևտրայնության, որակի, որոշակի նպատակի համապատասխանության երաշխիքների, ճշգրտության, առկայությունը, չխախտելը կամ ենթադրյալ երաշխիքները առևտրի գործարքների կամ օգտագործման ընթացքում:
 • 8.3 Մենք չենք երաշխավորում, որ կայքը միշտ կլինի հասանելի, անխափան, ժամանակին, ապահով, սխալներից զերծ կամ համակարգչային վիրուսներից կամ այլ ներխուժող կամ վնասող ծածկագրերից զերծ, կամ որ կայքը չի ենթարկվի ֆորսմաժորային այլ իրադարձությունների՝ ներառյալ անհրաժեշտ նյութեր, սարքավորումներ, էներգիա կամ հեռահաղորդակցություն ձեռք բերելու կամ պակասելու, հեռահաղորդակցության սարքավորումների կամ սարքավորումների բացակայություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ հեռահաղորդակցության սարքավորումների կամ սարքավորումների խափանում:
 • 8.4 Թեև մենք կարող ենք ողջամիտ ջանքեր գործադրել ՝ վեբ կայքում ճշգրիտ և արդիական տեղեկատվություն ներառելու համար, մենք չենք տալիս երաշխիքներ կամ հայտարարություններ դրա ճշգրտության, ժամանակին կամ ամբողջականության վերաբերյալ:
 • 8.5 Մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ երրորդ կողմի որևէ գործողության կամ անգործության համար, ինչպես նաև ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ, հետևողական կամ պատժիչ վնասների համար, որոնք որևէ կերպ առաջացել են, որոնք առաջացել են կամ կապված են կայքի և ծառայությունների հետ կայքէջը, վեբ կայքից կամ կայքում մատուցվող ծառայություններից օգտվելը, օգտագործելը կամ չկարողանալը, վեբ կայքից և (կամ) ծառայություններից ապավինելը կամ ներբեռնելը, կամ տեղեկատվության կամ դրա փոխանցման ցանկացած ուշացում, անճշտություն, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակվում է բիզնեսի կամ շահույթի, օգտագործման, տվյալների կամ այլ ոչ նյութական կորուստների, նույնիսկ եթե մեզ տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին:
 • 8.6 Մենք պատասխանատվություն չենք կրում պայմանագրի, հանցագործության (ներառյալ անփութության կամ օրենքով սահմանված պարտականությունների խախտման) կամ այլ կերպ, ինչ էլ որ լինի դրա պատճառներից որևէ անուղղակի, հետևողական, հատուկ կամ պատահական կորստի կամ վնասի համար կայքը և օգտագործման պայմանները: Օգտագործման սույն պայմանների և դրույթների նպատակների համար անուղղակի կամ հետևանքով կորուստը կամ վնասը ներառում են առանց սահմանափակումների եկամտի կորուստ, շահույթ, ակնկալվող խնայողություններ կամ ձեռնարկություններ, տվյալների կամ բարի կամքի կորուստ, ցանկացած սարքավորման, այդ թվում`ծրագրային ապահովման օգտագործման կամ արժեքի կորուստ, երրորդ կողմերի պահանջները և դրա հետ կապված բոլոր պատահական ծախսերը:
 • 8.7 Վերը նշված բացառություններն ու սահմանափակումները կիրառվում են միայն օրենքով թույլատրված չափով: Ձեր ՝ որպես սպառողի, օրենքով սահմանված իրավունքներից որևէ մեկը, որը չի կարող բացառվել կամ սահմանափակվել, չի ենթարկվում:
 • 8.8 Չնայած մեր համակարգի անվտանգությունն ապահովելու մեր ջանքերին, դուք ընդունում եք, որ տվյալների բոլոր էլեկտրոնային փոխանցումները պոտենցիալ ենթակա են ուրիշների գաղտնալսման: Մենք չենք կարող և չենք երաշխավորում, որ տվյալների փոխանցումը ՝ ըստ կայքի կամ էլեկտրոնային փոստի, որը փոխանցվում է մեզանից և մեզանից, չեն վերահսկվի կամ կկարդացվեն ուրիշների կողմից:

9. ԱՊԱՀՈՎՈԹՅՈւՆ

Դուք համաձայն եք փոխհատուցել ցանկացած հայցի, գործողության, հայցի կամ վարույթի դեմ, որը բերվել կամ սպառնացել է մեր դեմ հարուցվել, որը պայմանավորված է (ա) ծառայությունների կողմից ձեր օգտագործումից կամ բխումից, բ) որևէ այլ կողմի օգտագործումից ծառայությունները, օգտագործելով ձեր օգտանունը, գաղտնաբառը և/կամ Markoo.am- ի կողմից հատկացված ցանկացած նույնական համարը, և (կամ) սույն օգտագործման պայմաններից որևէ մեկը խախտելը, և մեզ դրա դիմաց փոխհատուցում, ծախսեր և տոկոսներ վճարելը պահանջ, հայց կամ վարույթ:

10. ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

 • 10.1 Խմբագրական բովանդակությունը, տեղեկատվությունը, լուսանկարները, նկարազարդումները, արվեստի գործերը և այլ գրաֆիկական նյութեր, ինչպես նաև վեբ կայքի անունները, պատկերանշանները և ապրանքային նշանները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի օրենքներով և (կամ) այլ օրենքներով և (կամ) միջազգային պայմանագրերով, և պատկանում են մեզ և (կամ) մեր մատակարարներին, ըստ դեպքի: Այս աշխատանքները, լոգոները, գրաֆիկան, հնչյունները կամ պատկերները չեն կարող պատճենվել, վերարտադրվել, վերափոխվել, տարածվել, տարածվել, վաճառվել, հրապարակվել, հեռարձակվել կամ շրջանառվել ամբողջությամբ կամ մասամբ, եթե մեր կողմից և/կամ մեր մատակարարների կողմից թույլատրված չէ, գործը կարող է լինել:
 • 10.2 Կայքում պարունակվող որևէ բան չպետք է մեկնաբանվի որպես ենթատեքստով, էթոպելով կամ այլ կերպ, որ վեբ կայքում ցուցադրված որևէ ապրանքային նշանի օգտագործման լիցենզիա կամ իրավունք է տրվում ՝ առանց մեր գրավոր թույլտվության: Կայքում ցուցադրված որևէ ապրանքային նշանի կամ որևէ այլ բովանդակության չարաշահումն արգելվում է:
 • 10.3 Մենք չենք վարանի իրավական քայլեր ձեռնարկել մեր ապրանքային նշանների, անվան կամ խորհրդանիշերի ցանկացած չարտոնված օգտագործման դեմ `այդ հարցում իր իրավունքները պահպանելու և պաշտպանելու համար: Բոլոր իրավունքները, որոնք այստեղ ուղղակիորեն չեն տրված, վերապահված են: Այստեղ նշված այլ ապրանքների և ընկերությունների անունները կարող են նաև լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

11. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • 11.1 Մենք կարող ենք պարբերաբար փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության մեջ, ներառյալ գովազդվող ապրանքների և ծառայությունների նկարագրությունները և գները, ցանկացած ժամանակ և առանց նախազգուշացման: Մենք չենք կրում որևէ պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն Վեբ կայքի բովանդակության մեջ որևէ սխալի կամ բացթողման համար:
 • 11.2 Մենք իրավունք ենք վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել Օգտագործման պայմաններն ու դրույթները ՝ առանց նախազգուշացման: Վերանայված Օգտագործման պայմաններն ու դրույթները կտեղադրվեն կայքում և ուժի մեջ կմտնեն տեղադրման օրվանից: Ձեզ խորհուրդ է տրվում պարբերաբար վերանայել այս պայմաններն ու դրույթները, քանի որ դրանք ձեզ համար պարտադիր են:

12. ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • 12.1 Վեբ կայք կարելի է մուտք գործել աշխարհի բոլոր այն երկրներից, որտեղ տեղական տեխնոլոգիան թույլ է տալիս: Քանի որ այս վայրերից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր օրենքներ, մուտք գործելով Վեբ կայք, դուք և մենք համաձայն ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, հաշվի չառնելով դրանց օրենքների սկզբունքների բախումը, կկիրառվեն Կայքի օգտագործման հետ կապված բոլոր հարցերի նկատմամբ:
 • 12.2 Դուք ընդունում և համաձայն եք ցանկացած վեճ կամ հայց, որը ծագում է սույն պայմանագրից կամ դրա հետ կապված, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով) դրա գոյության, վավերականության, մեկնաբանման, կատարման, լուծման և կիրառելի միջոցների վերաբերյալ ցանկացած հարց, ենթակա է լինելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի բացառիկ իրավասության ներքո:

Սույն պայմանագիրը ղեկավարվում և մեկնաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան:

13. Գաղտնիության քաղաքականություն

 • 13.1 Կայք մուտք գործելը և Markoo.am- ի և/կամ նրա ընկերությունների խմբի կողմից Կայքում առաջարկվող ծառայությունների օգտագործումը ենթակա է սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը: Մուտք գործելով Վեբ կայք և շարունակելով օգտվել առաջարկվող ծառայություններից, համարվում է, որ ընդունել եք այս Գաղտնիության քաղաքականությունը, և մասնավորապես, Դուք իրազեկված եք մեր օգտագործման և բացահայտման վերաբերյալ `ձեր անձնական տվյալների սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված կարգով: և 3.7 և/կամ 4.1 կետերում նշված նպատակների համար: Մենք իրավունք ենք վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել այս Գաղտնիության քաղաքականությունը: Եթե համաձայն չեք սույն Գաղտնիության քաղաքականության որևէ մասի հետ, դուք պետք է անհապաղ դադարեցնեք ձեր մուտքը Վեբ կայք և ծառայությունների օգտագործումը:
 • 13.2 Որպես մեր ծառայությունների բնականոն գործունեության մաս, մենք հավաքում, օգտագործում և, որոշ դեպքերում, ձեր մասին տեղեկությունները հայտնում ենք երրորդ կողմերին: Համապատասխանաբար, մենք մշակել ենք այս Գաղտնիության քաղաքականությունը, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում, շփվում և բացահայտում, օգտագործում ձեր անձնական տվյալները, երբ օգտվում եք ծառայություններից վեբ կայքում.
  • ա) Անձնական տեղեկատվության հավաքագրումից առաջ կամ պահին մենք կբացահայտենք այն նպատակները, որոնց համար տեղեկատվությունը հավաքվում է:
  • բ) Մենք կհավաքենք և կօգտագործենք անձնական տեղեկությունները միայն մեր կողմից նշված նպատակներն իրականացնելու նպատակով և այլ համատեղելի նպատակներով, եթե չենք ստանում համապատասխան անձի համաձայնությունը կամ օրենքով պահանջվածը:
  • գ) Մենք կպահենք միայն անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է այդ նպատակների իրականացման համար:
  • դ) Մենք անձնական տեղեկություններ կհավաքենք օրինական և արդար միջոցներով և, անհրաժեշտության դեպքում, շահագրգիռ անձի գիտությամբ կամ համաձայնությամբ:
  • ե) Անձնական տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի այն նպատակներին, որոնց համար այն պետք է օգտագործվի, և, որքանով անհրաժեշտ է այդ նպատակների համար, պետք է լինի ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական:
  • զ) Մենք կպաշտպանենք անձնական տեղեկատվությունը `խելամիտ անվտանգության երաշխիքներով` կորստի կամ գողության, ինչպես նաև չարտոնված մուտքի, բացահայտման, պատճենման, օգտագործման կամ փոփոխման միջոցով:

Մենք պարտավորվում ենք մեր բիզնեսը վարել այս սկզբունքներին համապատասխան, որպեսզի ապահովենք անձնական տվյալների գաղտնիության պաշտպանվածությունն ու պահպանումը:

14. Այլ պայմաններ

 • Վճարման համար կընդունվեն Visa կամ MasterCard դեբետային և վարկային քարտեր ՀՀ դրամով
 • Վեբ կայքից օգտվող հաճախորդները, ովքեր անչափահաս են /մինչև 16 տարեկան, չպետք է գրանցվեն որպես վեբ կայքի Օգտվող և չպետք է գործարք կատարեն կամ օգտագործեն կայքը
 • Քարտապանը պետք է պահի գործարքների գրառումների և Առևտրականների քաղաքականության և կանոնների պատճենը

15. ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

MARKOO-Ը ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Է, ՈՉ ԹԵ ԳՈՎԱԶԴ ԿԱՄ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ: ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ Է 15 ՕՐ ԱՌԱՋ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։